Положення про бібліотеки
Запрошуємо на навчання
Рисунок11

Рисунок11

11111111111г

Рисунок11

Коментарі
  Рубрики

  Положення про бібліотеки

  Міністерство освіти і науки України

  Чернігівський промислово-економічний коледж

  Київського національного університету технологій та дизайну

   

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                       Директор

                                                                                                               _________О.О.Гайдей

                                                                                                                  _____________20___р.

  ПОЛОЖЕННЯ

  про бібліотеку Чернігівського промислово-економічного коледжу КНУТД

   

  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   

  1 Бібліотека є структурним підрозділом коледжу, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес коледжу і діє на підставі Положення про бібліотеку.

  2 У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації», підзаконними нормативно-правовими актами, статутом і правилами внутрішнього розпорядку коледжу та Положенням про бібліотеку.

  3 Своєю діяльністю бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

  4 Коледж  забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп’ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки.

  5 Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються типовими правилами користування бібліотекою.

  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

   

  • Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, педагогічних працівників, співробітників коледжу згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів;
  • формування бібліотечного фонду відповідно до профілю коледжу та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.
  • сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої cвого громадянського обов’язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку;
  • пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення;
  • удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів;
  • створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій;
  • виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях;
  • координація та кооперація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами коледжу, громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем і відомств.

  ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

    Бібліотека

   

  • Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.
  • Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементі, в читальному залі.
  • Безкоштовно надає користувачам бібліотеки основні бібліотечні послуги.
  • Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів  студентів та викладачів коледжу, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування.
  • Готує списки літератури, створює електронні бази даних на допомогу навчально-виховній роботі  навчального закладу, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди, організовує книжкові виставки тощо.
  • Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок тощо.
  • Формує бібліотечні фонди згідно з навчальними планами, шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних видань.
  • Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і підсобних бібліотечних фондів, їх зберігання.
  • Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою їх оптимізації. Вносить до Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо видання навчальної літератури.
  • Вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами.
  • Створює і веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.
  • Проводить роботу з пропаганди та розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і з застосуванням комп’ютерних технологій.
  • Спільно з відповідальними за виховну роботу у коледжі  викладачами та представниками громадських організацій проводить читацькі конференції, літературні, музичні вечори, диспути, інші масові заходи.
  • Вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід та результати науково-дослідних робіт. Здійснює перехід на новітні бібліотечні технології.
  • Забезпечує безперервну освіту, підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки.

  УПРАВЛІННЯ. СТРУКТУРА ТА ШТАТИ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

   

  1 Керівництво бібліотекою здійснює  завідувач, який підпорядковується директору  і є членом Адміністративної ради коледжу.

  2 Керівництво навчального закладу забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів (згідно з діючими нормами забезпечення літературою навчального процесу) за рахунок загального і спеціального фондів, виділяє бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення, забезпечує комп’ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням тощо.

  3 Працівники бібліотеки призначаються і звільняються наказом директора коледжу за поданням завідувача бібліотеки.

  4 Структура та штатний розклад бібліотеки мають забезпечувати повноціннє функціонування бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної комп’ютерної техніки, доступу до електронних БД, Інтернету тощо.

  5 Завідувач у межах своїх повноважень несе відповідальність за організацію роботи бібліотеки,  стан і збереження фонду та іншого майна.

  6 Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.

  7 Завдання, зміст роботи, взаємозв’язки, права бібліотеки визначаються відповідними положеннями, Положенням про бібліотеку і правилами користування бібліотекою.

  8 Правила користування бібліотекою розробляються на підставі даного Примірного положення і затверджується директором коледжу.

  9 Річні плани та звіти про роботу бібліотеки, затверджені директором коледжу, подаються у встановлені терміни.

  10 Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до чинного законодавства.

  11 Бібліотечні працівники повинні мати спеціальну бібліотечну або іншу вищу освіту відповідно до профілю вищого навчального закладу. Коло посадових обов’язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених керівництвом вищого навчального закладу. Посадові оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи з діючих схем посадових окладів, передбачених чинним законодавством.

  12 Режим роботи бібліотеки встановлюється директором відповідно до внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.

  13 З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог з охорони праці співробітників бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день.

  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

   Бібліотека має право

  1 Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у Положенні про бібліотеку.

  2 Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи  навчального закладу. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

  Бібліотечні працівники мають право:

  1 На підтримку з боку навчального закладу в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотек, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об’єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-просвітницької роботи.

  2 На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

  3 На щорічну відпустку згідно з Законом України «Про відпустки» за відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку (до семи календарних днів) відповідно до колективного договору між працівниками та  навчальним закладом.

  4 Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

  5 Виконання трудових обов’язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором  навчального закладу.

  6 Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.

  7 Співробітники бібліотеки, з вини яких завдано шкоди бібліотечному фонду, несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

  Бібліотека зобов’язана обслуговувати користувачів згідно з правилами користування бібліотекою.

   

  Оставить комментарий

  Оголошення
  Архів
  Скринька довіри
  Скринька довіри
  Телефони довіри

  Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00.До 16.00);
  Гаряча лінія щодо булінгу 116 000;
  Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;
  Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;
  Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;
  Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
  Національна поліція України 102.


  Хостинг для WordPress сайтов