Рисунок11

Рисунок11

11111111111г

Рисунок11

Коментарі
  Рубрики

  Положення про практики

  Положения

  про проведення практик студентів

  в Чернігівському промисловому-економічному коледжі

  Київського національного університету технологій та дизайну

  1 Загальні положення

  1.1 Метою практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування в студента професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

  1.2 У процесі професійної підготовки студентів увага відповідальних за проведення практики повинна акцентуватися на:

  - розвитку творчих здібностей студента;

  - самостійності студента;

  - умінні студентами приймати рішення;

  - спроможності працювати в колективі.

  1.3 Практика студентів проводиться відповідно до діючих Державних та галузевих стандартів вищої освіти.

  2 Види практики

  2.1 3а змістом і метою практика студентів для кожної спеціальності і спеціалізації та освітньо-кваліфікаційних рівнів може бути:

  - навчальною;

  - технологічною;

  - переддипломною.

  2.2 Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів із специфікою майбутньої спеціальності, — отримання первинних професійних умінь і навичок із загальнопрофесіиних і спеціальних дисциплін, робітничих професій, передбачених навчальним планом відповідної спеціальності.

  2.3 Метою технологічної практики є ознайомлення студентів-практикантів безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах, з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок із робітничої професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та придбання первинного практичного досвіду.

  2.4 Переддипломна практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, збору матеріалів для дипломного проекту (роботи).

  3 Зміст практики

  3.1 Види практики з кожної спеціальності, їх тривалість і терміни проведення визначаються освітньо — професійними програмами та навчальними планами.

  3.2 Зміст, послідовність практик визначається програмою практики, яка розробляється предметною (цикловою) комісією згідне з навчальним планом і затверджується керівником вищого навчального закладу.

  3.3 Програма практики студентів зі спеціальності і форми навчання — це основний навчально-методичний документ, що регламентує мету, зміст і послідовність проведення практики студентів на визначених базах практики, підведення підсумків практики студентів і містить рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки (рівень знань, уміння і навички), які студента повинні отримувати під час проходження практики за освітньо-кваліфікаційним рівнем: молодший спеціаліст.

  4 Бази практики

  4.1 Практика студентів вищих навчальних закладів проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо — кваліфікаційних рівнів або в навчально-виробничому підрозділі вищого навчального закладу.

  4.2 Як бази практичної підготовки студентів можуть використовуватись – навчальні майстерні, матеріально-технічна база яких відповідає вимогам практики.

  4.3 Визначення баз практики здійснюється керівництвом навчального закладу на основі прямих договорів із підприємствами, організаціями, установами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

  4.4 Студенти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом вищого навчального закладу, підбирати для себе базу практики і пропонувати її для використання.

  5 Організація і керівництво практикою

  5.1 Відповідальність за організацію та проведення практики студентів покладається на керівників вищих навчальних закладів.

  Загальну організацію практики студентів та контроль за її проведенням у вищому навчальному закладі I-II рівнів акредитації – завідувач практик.

  Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик студентами забезпечують відповідні предметні (циклові) комісії.

  5.2 При проведені навчальної практики академічна група може ділитися на підгрупи чисельністю не менше 8 осіб, а з урахуванням специфіки профілю підготовки фахівців — і на більш малочисельні підгрупи.

  5.3 Тривалість робочого часу студентів:

  - при проходженні навчальної практики не пов’язаної з виконанням виробничої (фізичної) праці, її тривалість складає не більше 36 академічних годин на тиждень незалежно від віку студентів;

  - при проходженні навчальної практики, пов’язаної із виконанням виробничої (фізичної) праці на виробничому об’єкті, її тривалість складає для студентів у віці від 15 до 16 років не більше 24, а у віці від 16 років і старше — не більше 36 академічних годин на тиждень;

  - при проходженні технологічної, переддипломної практики для студентів у віці від 16 до 18 років — не більше 36 годин на тиждень; у віці від 18 років і старше — не більше 40 годин на тиждень

  - за домовленістю між вищим навчальним закладом і базою практики може встановлюватися інша тривалість робочого часу студентів, що не суперечить вимогам чинного законодавства.

  5.4 До керівництва технологічною практикою студентів залучаються досвідчені викладачі спеціальних дисциплін кафедр, предметних (циклових) комісій, а також директори та їх заступники, завідуючі відділеннями навчальних закладів, якщо вони є фахівцями з даної спеціальності та брали безпосередню участь у навчальному процесі.

  5.5 Практичне навчання первинних професійних умінь і навичок здійснюється майстрами виробничого навчання і викладачами спеціальних дисциплін.

  У тих випадках, коли навчальна практика є продовженням вивчення дисциплін, вона проводиться викладачами спеціальних дисциплін.

  5.6 Керівник практики від вищого навчального закладу:

  - контролює готовність баз практики та проводить при необхідності до прибуття студентів-практикантів підготовчі заходи;

  - забезпечує проведення всіх організаційних заходів у навчальному закладі перед від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, теми курсового та дипломного проектування, методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації), перелік яких встановлює навчальний заклад;

  - у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;

  - контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;

  - у складі комісії приймає заліки з практики;

  5.7 Розподіл студентів на практику проводиться з урахуванням замовлень на підготовку фахівців і їх нього місця роботи після закінчення навчання.

  5.8 Для студентів, які навчаються без відриву від виробництва практика проводиться тривалістю два тижні, якщо вони не працюють за спеціальністю.

  5.9 Бази практик в особі їх керівників разом з вищими навчальними закладами несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів.

  Керівники підприємств своїм наказом зараховують студентів на конкретні робочі місця (посади) практики, призначають керівників практики.

  5.10 Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами практик, зазначені в окремих розділах договорів на проведення практики.

  Керівник практики від бази практики:

  -  несе особисту відповідальність за проведення практики;

  -  організовує практику відповідно до програм практики;

  -  надає відповідно до програм практики місця практики, забезпечує максимальну ефективність її проходження;

  -  організовує проведення інструктажів з правил техніки безпеки й охорони праці і відповідає за дотримання студентами безпечних умов праці;

  -  забезпечує виконання погоджених з навчальним закладом графіків проходження практик по структурних підрозділах підприємства;

  -  забезпечує студентам-практикантам можливість користуватись науково-технічною бібліотекою, лабораторіями, майстернями підприємства, нормативною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики;

  -  ознайомлює і контролює дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку;

  -  створює необхідні умови для засвоєння практикантами нової техніки, передової технології, сучасних методів організації праці тощо.

  5.11 За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики.

  5.12 Студенти вищих навчальних закладів при проходженні практики зобов’язані:

  -  до початку практики одержати від керівника практики навчального закладу методичні матеріали (методичні матеріали, програму, щоденник, індивідуальне завдання тощо) та консультації щодо оформлення всіх документів;

  -  своєчасно прибути на базу практики;

  -  у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її керівників;

  -  вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії та внутрішнього розпорядку;

  -  нести відповідальність за виконану роботу;

  - своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з практики.

  6 Підведення підсумків практики

  6.1 Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

  Форма звітності студента за практику — це подання письмового звіту, підписаного й оціненого безпосередньо керівником від бази практики.

  Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаної літератури тощо. Оформлюється звіт за загальними вимогами, які встановлені стандартом для оформлення текстових документів.

  6.2 Звіт з практики захищається (із диференційованою оцінкою) студентом у комісії, призначеною завідувач практики. До складу комісії входять керівник практики від навчального закладу і, за можливості, від бази практики та викладачі.

  Комісія приймає залік у студентів на базах практики в останні дні її проходження або у вищому навчальному закладі протягом перших десяти днів семестру, який починається після практики.

  Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписом голови комісії.

  6.3 Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при призначенні стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового контролю.

  6.4 Студент, який не виконав програму практики без поважних причин, або отримав незадовільну оцінку на підсумковому заліку відраховується з навчального закладу.

  Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, йому може надаватись можливість пройти практику у вільний від навчання час.

  6.5 Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні предметної (циклової) комісії, а загальні підсумки практики підводяться (педагогічних) радах вищих навчальних закладів не менше одного разу протягом навчального року.

  7 Матеріальне забезпечення практики

  7.1 Джерела фінансування практики студентів вищих навчальних закладів визначаються формою замовлення на фахівців: державні кошти, кошти підприємств, організацій, установ усіх форм власності, закордонних замовників-спеціалістів або кошти фізичних осіб.

  Для фінансування практики вищі навчальні заклади можуть залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

  Суб’єкти-замовники фахівців перераховують вищим навчальним закладам кошти на практику студентів у терміни і в обсягах, передбачених відповідними статтями договорів чи контрактів на підготовку фахівців (з урахуванням інфляційних процесів).

  7.2 Витрати на практику студентів вищих навчальних закладів входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку фахівців:

  Розмір витрат на практику студентів визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляє вищий навчальний заклад із розрахунку вартості проходження практики одного студента.

  Основними статтями калькуляції витрат на практику можуть бути:

  -  оплати праці безпосереднього керівника практики; оплата консультації, екскурсії, одноразових загальних заходів, які можуть проводитися спеціалістами баз практики тощо;

  -  разові витрати на організацію і підведення підсумків практики;

  витрати на матеріальне забезпечення практики (використання електронно-обчислювальних машин, розмноження роботи, придбання матеріалів, канцелярського приладдя, експлуатація обладнання тощо).

  7.3 Норма часу на проведення захисту звіту за практику встановлюється з розрахунку 0,33 години на одного студента кожному члену комісії (кількість членів комісії не більше трьох осіб).

  7.4 Оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється на умовах погодинної оплати з розрахунку 1,0 години на одного студента за тиждень.

  7.5 Під час практики в період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної плати на виробництві, за студентами зберігається право на одержання стипендії за результатами підсумкового контролю.

  7.6 Навчальне навантаження майстрів виробничого навчання визначається виходячи із кількості навчальних годин, передбачених навчальним планом, і складає не менше 1080 годин на рік на одного майстра. Відповідно до розробленої і затвердженої в кожному навчальному закладі програми практики майстер виробничого навчання в межах 7,2-годинного робочого тижня проводить практичні заняття і навчально-виробничі роботи з професійного (виробничого) навчання, здійснює організаційне забезпечення навчального процесу, а також виконує іншу роботу, передбачену посадовою інструкцією майстра виробничого навчання.

  7.7 Оплата праці майстрів виробничого навчання за проведення навчальної практики здійснюється за посадовими ставками, які визначені відповідно до Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці.

  7.8 У тих випадках, коли до проведення навчальної практики, замість майстрів виробничого навчання, залучаються викладачі спеціальних дисциплін, оплата їх праці здійснюється за фактично відпрацьовану кількість годин за ставками, нарахованими з розрахунку посадової ставки майстра виробничого навчання.

  7.9 Обсяги часу на керівництво практикою не повинні перевищувати обсяги часу, передбачені навчальним планом.

  7.10 Робочий час керівника практики від навчального закладу складається з педагогічного навантаження, яке заплановане йому на керівництво практикою на один рік. Графік його виконання розробляється керівником практики і затверджується керівником навчального закладу.

  Оставить комментарий

  Оголошення
  Архів
  Скринька довіри
  Скринька довіри
  Телефони довіри

  Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00.До 16.00);
  Гаряча лінія щодо булінгу 116 000;
  Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;
  Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;
  Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;
  Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
  Національна поліція України 102.


  Хостинг для WordPress сайтов