Рисунок11

Рисунок11

11111111111г

Рисунок11

Коментарі
  Рубрики

  Положення про практики

  ПОЛОЖЕННЯ

  про організацію та  проведення практик студентів

  Чернігівського промислово-економічного коледжу

  Київського національного університету технологій та дизайну

  1 Загальні положення

  1.1 Метою практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування в студента професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

  1.2 У процесі професійної підготовки студентів увага відповідальних за проведення практики повинна акцентуватися на:

  - розвитку творчих здібностей студента;

  - самостійності студента;

  - умінні студентами приймати рішення;

  - спроможності працювати в колективі.

  1.3 Практика студентів проводиться відповідно до діючих Державних та галузевих стандартів вищої освіти.

  2 Види практики

  2.1 3а змістом і метою практика студентів для кожної спеціальності і освітньої програми та освітньо-кваліфікаційних рівнів може бути:

  - навчальною;

  - технологічною;

  - переддипломною.

  Перелік усіх видів практик, їх тривалість і терміни проведення визначаються навчальними планами відповідно до освітньої програми підготовки конкретної спеціальності.

  2.2 Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів із специфікою майбутньої спеціальності, — отримання первинних професійних умінь і навичок із загальної і професійної підготовки, робітничих професій, передбачених навчальним планом відповідної спеціальності.

  Мета навчальної практики реалізується шляхом ознайомлення зі змістом і формами роботи на базі практики, виконання конкретних завдань відповідно до програми практики, основними характеристиками і прийомами користування обладнанням, набуття інших практичних навичок, вмінь та компетентностей за обраною спеціальністю. Навчальна практика є частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівця.

  2.3 Метою технологічної практики є ознайомлення студентів-практикантів безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах, з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок із робітничої професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та придбання первинного практичного досвіду.

  До завдань технологічної практики входить:

  - закріплення у виробничих умовах теоретичних знань, що були отримані в процесі навчання;

  - вивчення роботи підприємства/установи та їх спеціальних підрозділів;

  - набуття практичних навичок та освоєння сучасних виробничих технологій та процесів;

  - отримання матеріалів практичної роботи для виконання в подальшому курсових та дипломних проектів (робіт).

  Перед початком технологічної практики студентам видається керівником практики індивідуальне завдання. З метою надання допомоги студентам під час проходження практики, збирання матеріалів та написання щоденника – звіту, ведення щоденника-звіту керівники практики від навчального закладу проводять та організовують консультації студентам. Організація практики здійснюється згідно з графіком навчального процесу коледжу.

  2.4 Переддипломна практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, збору матеріалів для дипломного проекту (роботи).

  Програма практики повинна містить завдання,  які дають можливість узагальнити знання,  практичні уміння та навички на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіти професійним досвідом, перевірити готовність майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності.

  Мета переддипломної практики це:

  - закріплення теоретичних знань, отриманих студентами при вивченні спеціальних дисциплін;

  - розвиток їх практичних навичок та творче мислення.

  Переддипломна практика проводиться після завершення теоретичного курсу. За час проходження переддипломної практики студент знайомиться з проектуванням близьких до розроблювального в дипломному проекті об’єктів і збирає матеріал для  проектування. В  результаті проходження переддипломної практики студент повинен виконати індивідуальне завдання, видане керівником практики.

   

  3 Зміст практики

  3.1 Види практики з кожної спеціальності, їх тривалість і терміни проведення визначаються освітніми програмами та навчальними планами.

  3.2 Зміст, послідовність практик визначається програмою практики, яка розробляється цикловою комісією відповідно з навчальним планом і затверджується керівником закладу освіти.

  3.3 Програма практики студентів зі спеціальності і форми навчання — це основний навчально-методичний документ, що регламентує мету, зміст і послідовність проведення практики студентів на визначених базах практики, підведення підсумків практики студентів і містить рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки (рівень знань, уміння і навички), які студента повинні отримувати під час проходження практики за освітньо-кваліфікаційним рівнем: молодший спеціаліст.

  Програма технологічної та переддипломної практики містить підрозділ «Індивідуальне завдання» (додаток А), з метою надбання студентами під час практики вмінь та навичок самостійного розв’язання виробничих, наукових або організаційних завдань. Індивідуальне завдання видає керівник практики від циклової комісії кожному студенту перед початком практики. Зміст індивідуального завдання повинен враховувати конкретні умови та можливості підприємства (організації, установи), відповідати потребам виробництва й одночасно відповідати цілям і завданням навчального процесу. Крім того, індивідуальне завдання повинно враховувати здатність і теоретичну підготовку студентів.

  Метою індивідуального завдання є:

  - набуття студентами навичок самостійної роботи зі збору, обробки практичного матеріалу та узагальнення її результатів шляхом підведення підсумків та внесення пропозицій;

  - стимулювання прагнень студентів до науково-дослідної роботи;

  - формування власної думки при оцінці конкретних господарських ситуацій та прийнятті рішень.

  Тематику індивідуальних завдань слід формувати відповідно до тематики курсових або дипломних проектів (робіт) студентів.

  Виконання одного або декількох індивідуальних завдань активізує діяльність студентів, розширює їх світогляд, підвищує ініціативу і робить проходження практики конкретним і цілеспрямованим. У цьому підрозділі наводиться перелік індивідуальних завдань, зміст яких конкретизується і уточнюється під час проходження практики керівниками від циклової комісії і бази практики.

   

  4 Бази практики

  4.1 Практика студентів закладів освіти проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів або в навчально-виробничому підрозділі закладу освіти.

  4.2 Як бази практичної підготовки студентів можуть використовуватись – навчальні майстерні, матеріально-технічна база яких відповідає вимогам практики.

  4.3 Визначення баз практики здійснюється керівництвом закладу освіти на основі прямих договорів із підприємствами, організаціями, установами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

  4.4 Студенти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом закладу освіти, підбирати для себе базу практики і пропонувати її для використання.

  5 Організація і керівництво практикою

  5.1 Відповідальність за організацію та проведення практики студентів покладається на керівників закладу освіти.

  Загальну організацію практики студентів та контроль за її проведенням у закладі освіти – завідувач практик.

  Завідувач практики коледжу:

  - пропонує бази практик, узгоджує з ними кількість студентів, що приймаються на практику;

  - спільно з керівниками практик проводить підготовчі роботи для укладання договорів про проведення практики, надає допомогу в укладанні договорів, контролює належний рівень їх оформлення;

  - заздалегідь подає пропозиції на виготовлення усіх необхідних бланків документів для проведення практики;

  - готує та реєструє у журналі договори про проведення практики;

  - укладає договори про співробітництво між коледжом та підприємствами (організаціями, установами), які визначені як бази практики;

  - готує накази по проведенню практики;

  - контролює види і терміни проведення практики, визначені навчальними планами підготовки фахівців певної освітньої програми (спеціальності);

  - контролює своєчасне формування проектів наказів і рішень з питань практики;

  - здійснює контроль за результатами проведення практики, аналізує та узагальнює її результати.

  Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик студентами забезпечують відповідні циклові комісії.

  5.2 При проведені навчальної практики академічна група може ділитися на підгрупи чисельністю не менше 8 осіб, а з урахуванням специфіки профілю підготовки фахівців — і на більш малочисельні підгрупи.

  5.3 Тривалість робочого часу студентів:

  - при проходженні навчальної практики не пов’язаної з виконанням виробничої (фізичної) праці, її тривалість складає не більше 36 академічних годин на тиждень незалежно від віку студентів;

  - при проходженні навчальної практики, пов’язаної із виконанням виробничої (фізичної) праці на виробничому об’єкті, її тривалість складає для студентів у віці від 15 до 16 років не більше 24, а у віці від 16 років і старше — не більше 36 академічних годин на тиждень;

  - при проходженні технологічної, переддипломної практики для студентів у віці від 16 до 18 років — не більше 36 годин на тиждень; у віці від 18 років і старше — не більше 40 годин на тиждень

  - за домовленістю між закладом освіти і базою практики може встановлюватися інша тривалість робочого часу студентів, що не суперечить вимогам чинного законодавства.

  5.4 До керівництва технологічною практикою студентів залучаються досвідчені викладачі спеціальних дисциплін циклових комісій, а також директори та їх заступники, завідуючі відділеннями закладів освіти, якщо вони є фахівцями з даної спеціальності та брали безпосередню участь у навчальному процесі.

  5.5 Практичне навчання первинних професійних умінь і навичок здійснюється майстрами виробничого навчання і викладачами спеціальних дисциплін.

  У тих випадках, коли навчальна практика є продовженням вивчення дисциплін, вона проводиться викладачами спеціальних дисциплін.

  5.6 Керівник практики від закладу освіти:

  - контролює готовність баз практики та проводить при необхідності до прибуття студентів-практикантів підготовчі заходи;

  - подає розподіл студентів за об’єктами практики завідувачу практикою не пізніше, як за місяць до початку практики;

  - інформує студентів про місце, строки проведення практики та форми звітування;

  - на основі наскрізної програми практики розробляє робочі програми з кожного виду практики і при необхідності доопрацьовує їх, але не рідше, ніж один раз на три роки;

  - розробляє тематику індивідуальних завдань, яка враховує передбачувані теми дипломних і курсових проектів (робіт);

  -  перед початком практики (або в перший день практики) забезпечує проведення всіх організаційних заходів, зокрема: проводить цільовий інструктаж з техніки безпеки та охорони праці, про що робить відповідний запис у Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці; видає студентам пакет усіх необхідних документів, роз’яснює порядок ведення щоденника практики; виконання індивідуальних завдань, та знайомить студентів із вимогами щодо оформлення звітів про проходження практики;

  - знайомить керівників від бази практики з програмою практики;

  - разом з куратором групи відслідковує своєчасне прибуття студентів до місць практики;

  - разом з куратором групи здійснює контроль за проходженням практики студентами на базі практики;

  - у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;

  - контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;

  - інформує навчальну частину про хід практики, вирішує поточні питання;

  - проводить консультації щодо обробки зібраного матеріалу та його використання для звіту про практику, а також у дипломному (курсовому) проекті (роботі);

  - у складі комісії приймає заліки з практики;

  - після закінчення практики подає завідувачу практики звіт про проведення практики.

  5.7 Розподіл студентів на практику проводиться з урахуванням замовлень на підготовку фахівців і їх нього місця роботи після закінчення навчання.

  5.8 Для студентів, які навчаються без відриву від виробництва, практика проводиться тривалістю два тижні, якщо вони не працюють за спеціальністю.

  5.9 Бази практик в особі їх керівників разом з закладами освіти несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів.

  Керівники підприємств своїм наказом зараховують студентів на конкретні робочі місця (посади) практики, призначають керівників практики.

  5.10 Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами практик, зазначені в окремих розділах договорів на проведення практики.

  Керівник практики від бази практики:

  -  несе особисту відповідальність за проведення практики;

  -  організовує практику відповідно до програм практики;

  -  надає відповідно до програм практики місця практики, забезпечує максимальну ефективність її проходження;

  -  організовує проведення інструктажів з правил техніки безпеки й охорони праці і відповідає за дотримання студентами безпечних умов праці;

  -  забезпечує виконання погоджених з закладом освіти графіків проходження практик по структурних підрозділах підприємства;

  -  забезпечує студентам-практикантам можливість користуватись науково-технічною бібліотекою, лабораторіями, майстернями підприємства, нормативною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики;

  -  ознайомлює і контролює дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку;

  - створює необхідні умови для засвоєння практикантами нової техніки, передової технології, сучасних методів організації праці тощо.

  5.11 За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики.

  5.12 Студенти закладів освіти при проходженні практики зобов’язані:

  -  до початку практики одержати від керівника практики закладу освіти методичні матеріали (методичні матеріали, програму, щоденник, індивідуальне завдання тощо) та консультації щодо оформлення всіх документів;

  -  своєчасно прибути на базу практики;

  -  у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її керівників;

  -  вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії та внутрішнього розпорядку;

  -  нести відповідальність за виконану роботу;

  - своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з практики.

   

           6 Підведення підсумків практики

  6.1 Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

  Форма звітності студента за практику — це подання письмового звіту, підписаного й оціненого безпосередньо керівником від бази практики.

  Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаної літератури тощо. Оформлюється звіт за загальними вимогами, які встановлені стандартом для оформлення текстових документів.

  6.2 Звіт з практики захищається (із диференційованою оцінкою) студентом при комісії, яка створюється наказом директора. До складу комісії входять керівник практики закладу освіти і, за можливості, від бази практики та викладачі.

  Комісія приймає залік у студентів на базах практики в останні дні її проходження або у закладі освіти протягом перших десяти днів семестру, який починається після практики.

  Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписом голови комісії.

  6.3 Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при призначенні стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового контролю.

  6.4 Студент, який не виконав програму практики без поважних причин, або отримав незадовільну оцінку на підсумковому заліку відраховується з закладу освіти.

  Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, йому може надаватись можливість пройти практику у вільний від навчання час.

  6.5 Підсумки кожної практики обговорюються на циклової комісії, а загальні підсумки практики підводяться на педагогічних радах закладу освіти не менше одного разу протягом навчального року.

   

           7 Матеріальне забезпечення практики

  7.1 Джерела фінансування практики студентів закладів освіти визначаються формою замовлення на фахівців: державні кошти, кошти підприємств, організацій, установ усіх форм власності, закордонних замовників-спеціалістів або кошти фізичних осіб.

  Для фінансування практики заклади освіти можуть залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

  Суб’єкти-замовники фахівців перераховують закладам освіти кошти на практику студентів у терміни і в обсягах, передбачених відповідними статтями договорів чи контрактів на підготовку фахівців (з урахуванням інфляційних процесів).

  7.2 Витрати на практику студентів закладів освіти входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку фахівців:

  Розмір витрат на практику студентів визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляє заклад  освіти із розрахунку вартості проходження практики одного студента.

  Основними статтями калькуляції витрат на практику можуть бути:

  -       оплати праці безпосереднього керівника практики; оплата консультації, екскурсії, одноразових загальних заходів, які можуть проводитися спеціалістами баз практики тощо;

  -       разові витрати на організацію і підведення підсумків практики;

  -       витрати на матеріальне забезпечення практики (використання електронно-обчислювальних машин, розмноження роботи, придбання матеріалів, канцелярського приладдя, експлуатація обладнання тощо).

   

  7.3 Норма часу на проведення захисту звіту за практику встановлюється з розрахунку 0,33 години на одного студента кожному члену комісії (кількість членів комісії не більше трьох осіб).

  7.4 Оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється на умовах погодинної оплати з розрахунку 1,0 години на одного студента за тиждень.

  7.5 Під час практики в період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної плати на виробництві, за студентами зберігається право на одержання стипендії за результатами підсумкового контролю.

  7.6 Навчальне навантаження майстрів виробничого навчання визначається виходячи із кількості навчальних годин, передбачених навчальним планом, і складає не менше 1080 годин на рік на одного майстра. Відповідно до розробленої і затвердженої в кожному закладі освіти програми практики майстер виробничого навчання в межах 7,2-годинного робочого тижня проводить практичні заняття і навчально-виробничі роботи з професійного (виробничого) навчання, здійснює організаційне забезпечення навчального процесу, а також виконує іншу роботу, передбачену посадовою інструкцією майстра виробничого навчання.

  7.7 Оплата праці майстрів виробничого навчання за проведення навчальної практики здійснюється за посадовими ставками, які визначені відповідно до Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці.

  7.8 У тих випадках, коли до проведення навчальної практики, замість майстрів виробничого навчання, залучаються викладачі спеціальних дисциплін, оплата їх праці здійснюється за фактично відпрацьовану кількість годин за ставками, нарахованими з розрахунку посадової ставки майстра виробничого навчання.

  7.9 Обсяги часу на керівництво практикою не повинні перевищувати обсяги часу, передбачені навчальним планом.

  7.10 Робочий час керівника практики від закладу освіти складається з педагогічного навантаження, яке заплановане йому на керівництво практикою на один рік. Графік його виконання розробляється керівником практики і затверджується керівником закладу освіти.

   

  Схвалено

  методичною радою

  від 18.11.2019 р.

  Протокол № ___

   

  Оставить комментарий

  Оголошення
  Архів
  Скринька довіри
  Скринька довіри
  Телефони довіри

  Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00.До 16.00);
  Гаряча лінія щодо булінгу 116 000;
  Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;
  Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;
  Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;
  Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
  Національна поліція України 102.


  Хостинг для WordPress сайтов