Нові надходження
Запрошуємо на навчання
Рисунок11

Рисунок11

11111111111г

Рисунок11

Коментарі
  Рубрики

  Нові надходження

  Підручники за 9 клас (переглянути)

  Підручники за 10 клас (переглянути)

  Підручники за 11 клас (переглянути)

  Новий правопис 2020 Нове в українському правописі
  Культурологія: хрестоматія : навч.посіб. для самост. роботи та сем. занять/ уклад. : К. В. Кислюк, Г. Д. Панков. — Київ : Кондор-Видавництво, 2017. — 176 c. Обкладинка м’яка.

  У навчальному поcібнику зібрані уривки з класичних і сучасних культурологічних праць. В них висвітлюється сутність культури, а також актуальні проблеми, з якими світова та українська культура зіткається.Навчальний посібник розрахований для використання на семінарських заняттях і самостійної роботи студентів усіх спеціальностей.
  Інноваційне забезпечення екологічного розвитку: сучасні реалії та перспективи: Монографія. Горбач Л. М. – К.: Видавництво-Кондор, 2016. – 360 с.
  Монографія присвячена аналізу сучасних теорій та методології феномену інновацій. У роботі акцентується увага на проблемних питаннях класифікації інновацій загалом та екологічних інновацій зокрема, екологічно спрямованої інноваційної діяльності. Особлива увага приділяється регіональній політиці екологічно спрямованого інноваційного розвитку.
  Досліджено сутність екологічних інновацій як пріоритетного напрямку сталого розвитку. Здійснено оцінку інноваційної діяльності в Україні, а також аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності у природокористуванні. Визначено проблеми й перспективні напрямки щодо розробки і впровадження екологічних інновацій, окреслено пріоритети інноваційного забезпечення екологічного розвитку.
  Видання розраховане на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників.

  2Бухгалтерський облік. Практикум. Навчальний посібник. Видання друге, доповнене і перероблене/Мельник Т.Г. — К.:Кондор-Видавництво, 2017. — 269 с. Збільшений формат.

  Навчально-практичний посібник розроблено для забезпечення навчального процессу з підготовки студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У посібнику викладено теоретичні та практичні основи організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на підприємствах, установах та організаціях відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Посібник містить конспект лекцій, практичні завдання, тести, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, тлумачний словник.
  Розрахований на студентів вищих навчальних закладів при проведенні практичних занять, викладачів, аспірантів, бухгалтерів, економістів, підприємців, а також осіб, які самостійно вивчають бухгалтерський облік.

   

  3Технічне креслення та комп’ютерна графіка. Навчальний посібник для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах.: П.П.Волошкевич, О.О.Бойко, П.А.Базишин, Н.О.Мацура – Київ: Кондор-Видавництво – 2017. – 230 с. Обкладинка тверда.

  У навчальному посібнику «Технічне креслення та комп’ютерна графіка для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» представлені розділи, які охоплюють основні вимоги до виконання креслень, а саме: проекційне, машинобудівне, складальне креслення, деталювання складального креслення. Окремим розділом подано практикум з машинобудівного креслення та використання комп’ютерної графіки для створення креслень.
  Рекомендований для учнів та викладачів креслення ПТНЗ.

   

  Істер О.С. Алгебра і початки аналізу. Геометрія : 10 кл. : тематичні контрольні роботи і завдання для експрес-контролю : навч. пос. : вид. 5-те, переробл. / О.С. Істер. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. — 168 с.

  У навчальному посібнику запропоновано добірку завдань з алгебри і початків аналізу та геометрії для тематичного оціню- вання учнів 10-го класу рівня стандарту та академічного рівня. Тексти завдань складено відповідно до чинної програми з мате- матики для загальноосвітніх навчальних закладів, підручників та методичних рекомендацій. Для учнів загальноосвітніх середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, абітурієнтів, а також учителів і методистів.
  Істер О.С. Алгебра. Геометрія: 11 кл. : Тематичні контрольні роботи і завдання для експрес-контролю : навч. пос. Вид. 5-е, переробл. / О.С. Істер. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. — 104 с.
  У навчальному посібнику запропонована добірка завдань з алгеб¬ ри і геометрії для тематичного оцінювання учнів 11-го класу рівня стандарту та академічного рівня. Тексти завдань складено відповід¬ но до діючої програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів за чинними в Україні підручниками. Призначений для учнів загальноосвітніх середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, для абітурієнтів, а також для учителів і методистів.

  4Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів : Навч. посіб. / К.К.Пушкарьова, М.О.Кочевих. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 424 c.
  В навчальному посібнику представлені основні положення сучасного матеріалознавства, що базуються на принципах композиційної побудови будівельних матеріалів. Розглянуто вплив будівельних матеріалів на архітектуру будівель і споруд, дизайн архітектурного середовища та інтер’єрів приміщень різного призначення, наведено основні види та властивості будівельних матеріалів та виробів, способи надання їм декоративних властивостей та особливості їх застосування в ландшафтному дизайні та інфраструктурі, екстер’єрі та інтер’єрі будівель і споруд. Особлива увага приділена перевагам та недолікам існуючих різновидів традиційних та сучасних будівельних матеріалів та виробів при застосуванні їх в дизайні архітектурного середовища та оформленні простору приміщень різної функціональної направленості. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями «Архітектура та містобудування» та «Дизайн», а також для спеціалістів, що працюють в галузі будівництва, архітектури та дизайну архітектурного середовища, а також дизайну інтер’єрів.

   

  5

   

  Пушкарьова К.К., Кочевих М.О., Гончар О.А., Бондаренко О.П. П91 Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів): Під ручник / За редакцією д.т.н., проф. К.К. Пушкарьової. — Вид. К.: Видавництво Ліра-К, 2017. — 592 с.

  У підручнику представлені основні положення сучасного матеріалознавства, що базуються на принципах композиційної побудови будівельних матеріалів. Розглянуто втілення будівельних матеріалів в архітектурні рішення минулого, а також вплив матеріалів та нових технологій на архітектуру майбутнього. Наведено основні види будівельних матеріалів і виробів, їх склад, структуру, властивості, особливості отримання та застосування в екстер’єрі та інтер’єрі будівель і споруд. Особлива увага приділена будівельним матеріалам різного функціонального призначення — конструкційним, теплоізоляційним, покрівельним та гідроізоляційним, оздоблювальним, акустичним, а також матеріалам для проведення ремонтних і реставраційних робіт з урахуванням їх переваг та недоліків. Призначений для студентів, які навчаються за напрямом 6.060102 — «Архітектура» за спеціальностями «Архітектура будівель і споруд», «Містобудування», «Ландшафтна архітектура» та «Дизайн архітектурного середовища» вищих навчальних закладів, а також спеціалістів, які працюють у галузі будівництва та архітектури.
  6

  Теслюк В.М. Т 95 Основи профорієнтаційної роботи : навч. посіб. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 304 с.
  У навчальному посібнику розкрито зміст профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі; основні компоненти, напрями, функції, принципи профорієнтації; зміст профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах; організаційну структуру управління профорієнтацією; планування та координацію профорієнтаційної роботи; форми й методи профорієнтаційної роботи соціального педагога, класного керівника, учителя- предметника. Навчальний посібник рекомендовано студентам денної форми навчання напряму підготовки «Соціальна педагогіка», викладачам, які забезпечують викладання дисципліни «Основи профорієнтаційної роботи».

   

  7

   

  Яркіна Н.М. Я 74 Економіка підприємства : Навч. посіб. / Н. М. Яркіна. – Вид. 2-ге перероб. і доп. – К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 600 с.
  Економіка підприємства, як наука, що визначає теоретично-методичні основи функціонування та розвитку підприємства, як первинної ланки національної економічної системи та базового суб’єкта забезпечення життєздатності держави та її громадян, є невід’ємним еле- ментом комплексу навчальних дисциплін з підготовки економістів. У навчальному посібнику розкрито організаційні основи діяльності підприємства як форми реалізації підприємництва, охарактеризовано сучасні теорії підприємств. Підприємство розглянуте як складна виробнича і соціально-економічна система у взаємодії і взаємозв’язку всіх його елементів і процесів. Докладно розглянуті складники ресурсного забезпечення функціонування підприємств – персонал, інтелектуальний, основний та оборотний капітал. Розкрито зміст інвестиційної, інноваційної, операційної діяльності підприємства, а також матеріально-технічного забезпечення виробництва та виробничої логістики. Докладно висвітлено суть та особливості управління підприємством, планування його господарської діяльності, товарної та цінової політики. Особливу увагу приділено витратам та фінансово- економічним результатам діяльності підприємств, а також їх ефективності і забезпеченню конкурентоспроможності. Визначено сучасні моделі розвитку підприємств, суть і особливості їх трансформації і реструктуризації, а також антикризової діяльності. Акцентований процесний підхід до управління підприємством і дана характеристика бізнес-процесів під- приємства. Докладно розглянутий зміст економічної безпеки підприємства і особливості управління його підприємницькими ризиками. Висвітлено й інші аспекти господарської дія- льності підприємства. Безперечною перевагою видання є органічне поєднання системного та процесного підходів до вивчення економіки підприємства, а також наявність практичних за- вдань, розв’язання яких сприяє не тільки закріпленню теоретичних знань, а й формуванню практичних навичок обґрунтування господарських рішень. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів і викладачів, а також практикуючих економістів та всіх, хто зацікавлений у набутті знань з питань економіки підприємства.
  8

  Матвійчук Т., Житар І. М 33 Українська мова : теорія, вправи, тести : навч. посібник для підготовки до іспитів та ЗНО / Матвійчук Т., Житар І. – 2-ге вид. перероб. й доп. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 452 с.
  Посібник призначений для інтенсивного повторення навчального матеріалу з української мови та закріплення навичок грамотного письма. Він може бути використаний для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. У посібнику подано теоретичний матеріал, вправи й тестові завдання до кожної теми. Його зміст відповідає програмі підготовки до ЗНО. Призначений для старшокласників, абітурієнтів, викладачів та всіх, хто цікавиться українською мовою.

   

  9

  Основи електропривода: підручник / Ю.М. Лавріненко, П.І. Савченко, О.Ю. Синявський, Д.Г. Войтюк, В.В. Савченко, І.М. Голодний.– К.: Видавництво Ліра-К, 2017. — 524 с.

  Викладені основи електропривода та питання керування автоматизованими електроприводами. Розглянуті механічні та електромеханічні властивості електродвигунів постійного і змінного струму, регулювання координат електропривода, динаміку, перехідні процеси і енергетику при перехідних процесах, розрахунок потужності електродвигунів, апарати керування і захисту, системи керування електроприводами, вибір електроприводів в цілому. Для викладачів і студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів II — IV рівнів акредитації.
  10

  Матвієнко М. П. Основи електроніки. Підручник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 360 с.
  В підручнику розглянуті: напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори, симістори, управляємі тиристорні перемикачі та оптрони; логічні елементи різного призначення, комбінаційні пристрої, елементи з пам’яттю та запамятовувальні пристрої; генератори, одновібратори, таймери, формувачів сигналів, перетворювачі рівнів, елементи затримки та індикатори; програмуєми логічні матриці, програмуєма матрична логіка, базові матричні кристали, програмуєми надвеликі інтегральні схеми, операційні підсилювачі і на їх основі різні перетворювачі, суматори, інтегратори і диференціатори; розглянута побудова цифроаналогових та аналого – цифрових перетворювачів і джерел живлення різного електронного призначення. Підручник призначено для студентів, аспірантів, викладачів і спеціалістів відповідних спеціальностей, а також окремі розділи підручника можуть бути використані студентами коледжів та технічних учбових закладів.
  11Матвієнко М. П. Основи електротехніки. Підручник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 228 с.
  В підручнику розглянуті питання зв’язані з методами розрахунку лінійних електричних ланцюгів постійного і синусоїдального струмів при сталих режимах їх роботи, а також виконаний аналіз перехідних процесів класичним та операторним методами. Матеріал поданий таким чином, щоб він був сприйнятий як студентами очної, так і заочної форми навчання. Підручник має велику кількість прикладів з алгоритмами розв’язку (30% від загального об’єму), а кожний розділ — додаткові задачі з відповідями і контрольні запитання для самотестування. Підручник призначено для студентів, аспірантів, викладачів і спеціалістів відповідних спеціальностей, а також окремі розділи підручника можуть бути використані студентами коледжів та технічних учбових закладів.
  12Матвієнко М. П. Основи електротехніки та електроніки. Підручник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 506 с.
  В першій частині підручника викладені основи побудови та перетворення електричних ланцюгів постійного і змінного струмів, приведені методи та алгоритми їх розрахунку. Окремо розглянуті трифазні ланцюги, взаємна індуктивність та перехідні процеси. В другій частині підручника розглянуті напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори, симістори, управляємі тиристорні перемикачі та оптрони, логічні елементи, комбінаційні пристрої, елементи з пам’яттю, генератори, таймери, одновібратори, елементи затримки, формувачі цифрових сигналів, перетворювачі рівнів, індикатори, операційні підсилювачі і на їх основі різні перетворювачі, суматори, інтегратори та диференціатори, приведені програмуєми логічні матриці і джерела живлення різноманітного електронного призначення. Теоретичний і практичний матеріал проілюстровано великою кількістю вправ і задач для набуття читачем практичного досвіду. Підручник призначено для студентів, аспірантів, викладачів і спеціалістів відповідних спеціальностей, а також окремі розділи підручника можуть бути використані студентами коледжів та технічних учбових закладів.

   

  Нові видання підручників та посібників «Видавництва Ліра-К» за перший квартал 2017 року

  Книги за тематикою:

   

  Філософія. Психологія

  1 Загальна психологія. Підручник. За ред. О.С. Скрипченка. К.: Ліра-К, 2017.

  2 Волошина В.В. Загальна психологія. Практикум. Навч. посібник. К.: Ліра-К, 2017.

   

  Релігієзнавство. Етика. Естетика

  1 Сью Фокс. Деловой этикет для чайников. К.: Ліра-К, 2017.

  2 Воронкова В.Г. Етика ділового спілкування. К.: Ліра-К, 2017.

   

  Економіка. Економічний аналіз

  1 Мороз В.С. Організація виробництва. Посібник. К.: Ліра-К, 2016.

  2 Бахтінова А.А. Організація  виробництва: практикум. Посібник.  К.: Ліра-К, 2016

  3 Данилюк М.О. Планування і контроль на підприємництві. Посібник. К.: Ліра-К, 2017

   

   Банківська справа. Фінанси

  1 Гриценко Л.Л. Фінанси підприємств: Практикум. К.: Ліра-К, 2017

  2 Гриб С.В. Фінанси підприємств в таблицях, схемах та тестах. Посібник. К.: Ліра-К, 2017

  3 Біла О.Г. Фінанси підприємства. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2017

   

  Педагогіка. Освітні технології

  1 Палеха Ю.Н.  Основи науково-дослідної роботи. К.: Ліра-К, 2017

  2 Теслюк В.М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи. Підручник. К.: Ліра-К, 2017

  3 Зацченко І.В., Теслюк  В.М.  Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи. К.: Ліра-К, 2017

  4 Ортинський О.С. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2017

   

   Історія. Культура. Мистецтво

  1 Куленко М. Мистецтво шрифту. Том 1. К.: Ліра-К, 2015

  2 Куленко М. Мистецтво шрифту. Том 2. К.: Ліра-К, 2015

  3 Михайленко О.П. Основи композиції. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2017

  4 Цінність і ціна мистецтва: збірник статей. За ред. С.І. Побожій. К.: Ліра-К, 2017

   

  Екологія. Охорона праці. БЖД

  1 Гандзюк М.П.  Основи охорони праці. Підручник. К.: Ліра-К, 2017

  2 Бедрій Я.І. Основи охорони праці. Посібник. К.: Ліра-К, 2017

   

   Технічні науки. Механіка. Електроніка. Електрика. Інженерна графіка

  1 Ельперін І.В. Автоматизація виробничих процесів. Підручник. К.: Ліра-К, 2017

  2 Сенько В.І. Електроніка і мікросхемотехніка. Том 3. Цифрові пристрої. Підручник. К.: Ліра-К, 2017

  3 Сенько В.І. та ін. Електроніка і мікросхемотехніка. Том 4.Силова електроніка Кн. 2. Підручник. К.: Ліра-К, 2017

  4 Сенько В.І. та ін. Електроніка і мікросхемотехніка. Том 4. Силова електроніка. Кн.1.  Підручник. К.: Ліра-К, 2017

  5 Марущак С.О. та ін. Електрообладнання промислових підприємств.

  К.: Ліра-К, 2017

  6 Василега П.О. Електропостачання. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2017

  7 Коруд В.І. Електротехніка. Підручник. К.: Ліра-К, 2017

  8 Мілих В.М., Шавьолкін О.О. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. К.: Ліра-К, 2017

  9 Паначевський Б.І. Загальна електротехніка. Підручник. К.: Ліра-К, 2017

  10 Паначевський Б.І., Свергун С.В. Загальна електротехніка. Теорія і практикум. Підручник. К.: Ліра-К, 2017

  11 Михайленко В.Є. Інженерна та комп’ютерна графіка. Підручник. К.: Ліра-К, 2017

  12 Веселовська С.І. Комп’ютерна графіка. К.: Ліра-К, 2017

  13 Ванін В.В., Перевертун П.А. Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2017

  14 Основи електроніки. Підручник. За ред. Лавриненко М.П. К.: Ліра-К, 2017

  15 Стахів П.Г. Основи електроніки. Підручник. К.: Ліра-К, 2017

  16 Лавриненко М.П. Основи електроприводу. Підручник. К.: Ліра-К, 2017

  17 Лавриненко М.П. Основи електротехніки. Підручник. К.: Ліра-К, 2017

  18 Колонтаєвський Ю.П. Промислова електроніка: Теорія і практикум. Підручник. К.: Ліра-К, 2017

  19 Шегедин О.І. Теоретичні основи з електротехніки. Підручник. К.: Ліра-К, 2017

   

   

    Медицина. Спорт

  1 Блавт О.З. Система контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп. Монографія. К.: Ліра-К, 2016

  2 Платонов В. Н. Система підготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теорія и ее практическое применение. В двух книгах. К.: Ліра-К, 2017

  3 Столяров В.И. Теория и методика современного физического воспитания. К.: Ліра-К, 2015

  4 Костюкевич В.М. Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту). К.: Ліра-К, 2017

  5 Костюкевич В.М. Теорія і методика спортивної підготовки: у запитаннях і відповідях. Навчально-методичний посібник. К.: Ліра-К, 2017

  6 Іваній І.В. Фізична культура особистості фахівця фізичного виховання та спорту. Навчально-методичний посібник. К.: Ліра-К, 2017

  7 Присяжнюк С.І. Фізичне виховання. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2017

  8 Довгань Н.Ю. Фізичне самовдосконалення студентів. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2017

   

   Промисловість. Машинобудування. Автоматизація. Матеріали

  1 Ельперін І.В. Автоматизація виробничих процесів. Підручник. К.: Ліра-К, 2017

  2 Дудюк Д.Л., Мазепа С.С.  Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовано комплекси. Посібник. К.: Ліра-К, 2017

  3 Пізінцалі Л.В. Метрологія, стандартизація, система якості. Практикум, навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2016

  4 Бочков В.М. Обладнання автоматизованого виробництва. К.: Ліра-К, 2015

  5 Пістун Є.П. Основи автоматики та автоматизації. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2014

  6 Трегуб В.Г. Проектування систем автоматизації. К.: Ліра-К, 2017

  7 Дубиніна А.І. Процеси та апарати хімічної технології. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2012

   

   Діловодство. Мовознавство. Українська мова

  1 Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2017

  2 Тетарчук І.В. Ділова українська мова. Для підготовки до іспитів. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2017

  3 Пентилюк М.І. Ділове спілкування та культура мовлення. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2017

  4 Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2017

  5 Гіндзбург М.Д. Українська мова і фахова мова. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2017

  6 Дедухно А.В., Сизоненко П.М. Українська мова за професійним спрямуванням: практикум для здобувачів вищої освіти. К.: Ліра-К, 2017

  7 Гриджук О.Є. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах. Посібник. К.: Ліра-К, 2017

  8 Тетарчук І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. Для підготовки до іспитів. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2017

  9 Корж А.В. Українська мова професійного спрямування. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2017

  10 Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2017

  11 Громик Ю.В. Український правопис. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2017

  12 Васенко Л.А. Фахова українська мова. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2017

   

   Іноземні мови

  1 Олейникова А.Р. Англійська мова професійного спілкування. Посібник. К.: Ліра-К, 2017

  2 Скребкова Ю.А. Ділова англійська мова. Посібник. К.: Ліра-К, 2017

  3 Гужва А.В. Тести з англійської мови. К.: Ліра-К, 2017

  4 Гужва А.В. Тести з англійської мови. Ключі. К.: Ліра-К, 2017

  Дані видання можна замовити через бібліотеку коледжу

  Оставить комментарий

  Оголошення
  Архів
  Скринька довіри
  Скринька довіри
  Телефони довіри

  Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00.До 16.00);
  Гаряча лінія щодо булінгу 116 000;
  Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;
  Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;
  Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;
  Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
  Національна поліція України 102.


  Хостинг для WordPress сайтов