Рисунок11

Рисунок11

11111111111г

Рисунок11

Коментарі
  Рубрики

  Педагогічна рада

  Затверджено

  Наказ № 44-ОД

  від 31.03.2015 року

  ПОЛОЖЕННЯ

  про педагогічну раду

  Чернігівського промислово-економічного коледжу

  Київського національного університету технологій та дизайну

   

  1 Загальні положення

  Педагогічна рада Чернігівського промислово-економічного коледжу Київського національного університету технологій та дизайну є дорадчим колегіальним органом, створеним для вирішення основних питань діяльності навчального закладу. Педагогічна рада в своїй діяльності керується законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенням про коледж та іншими нормативними документами, які стосуються її діяльності.

  Основними завданнями педагогічної ради є:

  –     забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст із спеціальностей;

  –     вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури та перспектив їх розвитку;

  –     підвищення методичного, наукового та фахового рівнів викладачів коледжу.

  2 Порядок створення та склад педагогічної ради

  2.1 Педагогічна рада створюється наказом директора коледжу терміном на один рік.

  2.2 Педагогічна рада утворюється в складі директора, заступників директора, завідувачів відділень, голів циклових комісій, викладачів, лаборантів, завідувача бібліотеки, головного бухгалтера, представників органів студентського самоврядування навчального закладу.

  2.3 Головою педагогічної ради є директор, а наразі його відсутності — заступник директора з навчальної роботи.

  2.4 Діловодство педагогічної ради веде секретар, обраний з членів педагогічної ради терміном на один навчальний рік.

  3  Повноваження педагогічної ради

  Педагогічна рада розглядає та обговорює:

  3.1 Заходи щодо виконання коледжем нормативно-правових актів, що регламентують навчальний процес, інструкцій та вказівок вищих організацій щодо підготовки молодших спеціалістів.

  3.2 Плани навчальної, виховної, навчально-виробничої, методичної роботи, розвитку коледжу та зміцнення його матеріальної бази.

  3.3 Стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи в коледжі.

  3.4 Удосконалення форм і методів навчання як на денному, так і на заочному відділеннях.

  3.5 Питання змінення педагогічного навантаження викладачів.

  3.6 Стан і підсумки роботи відділень, досвід роботи циклових комісій, бібліотеки, інших структурних підрозділів.

  3.7 Стан практичного навчання в коледжі, посилення зв’язку теоретичного й практичного навчання.

  3.8 Питання виховання студентів,  стан виховної, національно-патріотичної, культурно-масової та спортивної роботи в коледжі.

  3.9 Питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу, розвиток творчої ініціативи викладачів.

  3.10 Впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду.

  3.11 Питання участі педагогічного колективу коледжу в огляді-конкурсі навчальних кабінетів (лабораторій), конкурсі «Педагогічна знахідка» та інше.

  3.12 Стан науково-дослідної та творчо-пошукової роботи викладачів і студентів.

  3.13 Стан профорієнтаційної роботи в коледжі.

  3.14 Питання охорони праці.

  3.15 Питання працевлаштування студентів випускних груп, зв’язку з випускниками попередніх років.

  3.16 Підсумки семестрових, державних екзаменів, захисту дипломних проектів, поточного контролю.

  3.17 Пропозиції щодо призначення іменних стипендій, нагородження студентів.

  3.18 Питання відрахування студентів за порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, академічні заборгованості, пропуски занять без поважної причини.

  3.18.Питання видачі дипломів та атестатів.

  3.19 Педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює й інші питання роботи коледжу.

  На розгляд педагогічної ради в окремих випадках можуть виноситися питання про відповідність кваліфікації викладачів щодо виконання ними педагогічної й виховної роботи в коледжі.

  4 Регламент роботи педагогічної ради

  4.1 Педагогічна рада Чернігівського промислово-економічного коледжу Київського національного університету технологій та дизайну проводить засідання згідно з планом роботи на рік, який затверджується  педрадою і директором коледжу.

  4.2  Дату проведення визначає адміністрація навчального закладу, але не рідше одного разу на два місяці.

  4.3 Порядок денний заздалегідь вивішується в навчальній частині коледжу. Засідання педагогічної ради ретельно готується.

  4.4 Напередодні педагогічної ради секретар оповіщає всіх членів, до початку засідання перевіряє їх присутність, з’ясовує причини відсутності окремих викладачів, веде книгу протоколів педагогічних рад, стежить за виконанням ухвалених рішень.

  Усі засідання педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть участь дві третини її складу за списком.

  4.5 Участь членів педагогічної ради в засіданні обов’язкова. Кожний член педагогічної ради зобов’язаний брати активну участь у роботі, своєчасно й точно виконувати покладені на нього доручення.

  4.6 Кожне ухвалене рішення педради з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання, затверджується відкритим голосуванням.

  Протоколи засідань підписує голова та секретар педагогічної ради.

  Протоколи засідань педагогічної ради є документом постійного зберігання, знаходяться в архіві навчального закладу.

  5 Виконання рішень педагогічної ради

  5.1 Рішення педагогічної ради набирають сили після затвердження їх педагогічною радою і є обов’язковими для всіх працівників і студентів коледжу.

  5.2 Голова педагогічної ради повинен проводити систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і підсумки перевірки ставити на обговорення педагогічної ради.

  5.3 Секретар педагогічної ради після кожного засідання подає проект наказу щодо прийнятих рішень, заходів.

  5.4 Секретар педагогічної ради два рази на рік звітує про виконання рішень педагогічної ради.

   

  Схвалено

  педагогічною радою

  від 26 березня 2015р.

  Протокол № 3

   

   

  Оставить комментарий

  Оголошення
  Архів
  Скринька довіри
  Скринька довіри
  Телефони довіри

  Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00.До 16.00);
  Гаряча лінія щодо булінгу 116 000;
  Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;
  Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;
  Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;
  Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
  Національна поліція України 102.


  Хостинг для WordPress сайтов