Рисунок11

11111111111г

Рисунок11

Коментарі
  Рубрики

  Механіки та електротехніки

  Завідувач відділення — Биховець Інна Миколаївна, викладач обліково-аналітичних дисциплін, викладач вищої категорії.

  Відділення започатковане в Чернігівському державному механіко-технологічному технікумі, який у 2011 році увійшов до структури Київського національного університету технологій та дизайну зі зміною назви – Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного університету технологій та дизайну.

  На відділенні готують фахівців за денною та заочною формою навчання.

  Галузь знань         13 Механічна інженерія

  Спеціальність       133 Галузеве машино-будування

  Спеціалізація        Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

                                       Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

  Кваліфікація          технік-механік

  Термін навчання:

  Денна форма

  набазі 9 класів — 3 роки 10 місяців

  набазі 11 класів — 2 рік 10 місяців

  Заочна форма

  набазі 11 класів — 3 роки 5 місяців

  За період навчання в коледжі студенти спеціальності «Галузеве машино-будування» мають можливість одержати знання з наступних дисциплін (завантажити).

  Можливе працевлаштування:

  - механіком з обслуговування та ремонту обладнання легкої промисловості (швейне, взуттєве, текстильне виробництво);

  - механіком з обслуговування та ремонту побутового обладнання (пральні машинки, побутова техніка,  обладнання для хімічного очищення одягу);

  - механіком з обслуговування та ремонту обладнання для виготовлення пластмасових та гумових виробів;

  - механіком з обслуговування та ремонту обладнання хімічної  і нафтогазопереробної промисловості;

  - механік з обслуговування та ремонту обладнання для виготовлення пластмасових і гумових виробів;
  - механік з обслуговування та ремонту обладнання підприємств водопостачання та водоочищування;

  - технік з налагоджування та випробування обладнання для газопостачання.

  Галузь знань         14 Електрична інженерія

  Спеціальність       141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  Спеціалізація        Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і

                                      цивільних споруд

  Кваліфікація        Технік-електрик

  Термін навчання:

  Денна форма

  на базі 9 класів — 3 роки 10 місяців

  на базі 11 класів — 2 рік 10 місяців

  Заочна форма

  на базі 11 класів — 3 роки 5 місяців

  на основі ОКР «кваліфікований робітник» — 2 роки 5 місяців.

  За період навчання в коледжі студенти спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» мають можливість одержати знання з наступних дисциплін (завантажити).

  Студенти проходять три види практик: навчальну (слюсарно-механічну, електромонтажну, для отримання робітничої професії), технологічну та переддипломну на підприємствах м. Чернігова та Чернігівської області. Під час навчання студенти виконують 2 курсові проекти, 1 курсову роботу та захищають дипломні проекти за різноманітною індивідуальною тематикою.

  Кваліфікація техніка-електрика відкриває широкі перспективи для роботи в народному господарстві України. Немає жодної сфери життєдіяльності людини, де б не застосовувалась електроенергія.

  В промисловості, на підприємствах, в установах, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях по монтажу, налагодженню та ремонту електрообладнання, в системі електричних мереж, трансформаторних станцій та підстанцій, в побуті, в сільському господарстві – скрізь необхідно монтувати, обслуговувати, експлуатувати, налагоджувати, контролювати електроприлади, складну побутову техніку, електрообладнання. Всюди можуть працювати наші випускники за вказаною спеціальністю.

  Випускник даної спеціальності може займати первинні посади:

  • технік-електрик
  • електрик дільниці
  • диспетчер електропідстанції
  • електромеханік дільниці
  • електромеханік з підіймальних установок
  • технік з налагодження та випробувань
  • технік-конструктор
  • технік-технолог

  Студенти проходять три види практик: навчальну (слюсарно-механічну, електромонтажну, для отримання робітничої професії), технологічну та переддипломну на підприємствах м. Чернігова та Чернігівської області. Під час навчання студенти виконують 2 курсові проекти, 1 курсову роботу та захищають дипломні проекти за різноманітною індивідуальною тематикою.

  Дана спеціальність — одна з найпрогресивніших у наш час.

  Відділення механіки та електротехніки підтримує тісні зв’язки з факультетами Київського національного університету технологій та дизайну, де продовжують навчання більшість випускників коледжу, здобуваючи освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. В Київському національному університеті технологій та дизайну є можливість здобути вищу освіту (рівні бакалавр, спеціаліст, магістр), військову освіту, пройти навчання в аспірантурі.

  День за днем

  На відділенні працює потужний викладацький колектив, більше половини викладачів мають вищу категорію, великий практичний досвід, тому теоретичні знання завжди підкріплюються великою кількістю прикладів, що тісно пов’язані з виробництвом та сучасністю.

  Викладачі відділення механіки та електротехніки:

  • постійно удосконалюють якість підготовки фахівців з урахуванням вимог сучасного виробництва
  • створюють умови для соціального та професійного становлення, духовного розвитку, формування всебічно розвинутої, суспільно-активної особистості
  • забезпечують потреби підприємств у фахівцях напряму підготовки
  • сприяють формуванню потреби і здатності у студентів вчитися, навчатися, потреби до самоосвіти, самовдосконалення набутих раніше знань; формуванню та розвитку творчої особистості студента
  • при формуванні фахівця не просто передають студенту знання з окремих дисциплін, а формують комплекс фахових знань, набутих на основі міжпредметних зв’язків
  • впроваджують активні методи навчання, сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність навчання
  • забезпечують актуальність та прикладне науково-практичне спрямування тематики курсових проектів (робіт), дипломних проектів, застосування комп’ютерної техніки
  • забезпечують високу якість освіти та підготовку конкурентоздатних випускників на ринок праці.

  Навчально-методична робота викладачів відділення спрямована за напрямками:

  1 Створені нові навчальні програми, напрацьовувались навчально-методичні комплекси з дисциплін, створені методичні посібники: Вступ до спеціальності (Богдан О.І.), Основи інформатики та комп’ютерної техніки (Малиновська Н.Б.), Комп’ютерна техніка та програмування (Биховець І.М.), Основи менеджменту та маркетингу (Білаш П.Д.).

  2 Поповнюється бібліотечний фонд навчальної, довідкової, методичної літератури, нових стандартів, нормативно-технічних документів, виданих державною мовою, постійно поповнюється бібліотечний фонд електронних версій та електронних публікацій підручників, що забезпечують підготовку молодших спеціалістів на відділенні

  3 Проводяться відкриті заняття, наскрізні захисти курсових проектів (робіт).

  4 Проводиться самоаналіз викладацької діяльності і педагогічного досвіду.

  5 У навчальному процесі використовуються пакети прикладних програм загального та спеціального призначення, що дає можливість забезпечити викладення теорії супровідним наочним матеріалом, підвищити рівень навичок читання, діалогічного та монологічного мовлення іноземними мовами, скоротити час обробки математичної, науково-технічної, економічної інформації, зменшити трудомісткість виконання розрахунків під час виконання практичних та лабораторних робіт, навчальної практики.

  Рейтинг навчальних груп за результатами заліково-екзаменаційної сесії

  З метою покращення показників успішності студентів та підвищення відповідальності студентів та кураторів навчальних груп за успішність відповідно до Положення про визначення кращої групи ЧПЕК КНУТД за результатами заліково-екзаменаційних сесій визначається рейтинг навчальних груп коледжу. За результатами літньої сесії групи відділення зайняли наступні місця:

  1 курс 1 місце – ЕД-116 – 48 балів Малиновська Н.Б.
  2 місце – МХД-116 – 27 балів Малиновська Н.Б.
  2 курс 1 місце – ЕД-115 –  64 бали Кур`ян О.В.
  3 курс 1 місце – МХД-114 –  52 бали Андрієнко С.О.
  2 місце – ЕД-114 – 44 бали Григор’єва О.І.
  3 місце – МТД-215 – 40 балів Андрієнко С.О.
  4 курс 1 місце – МТД-214 –  62 бали Дрозд О.Г.
  2 місце –ЕД-113, ЕДК-15–  54 бали Алійник Ю.В.
  3 місце – МХД-113 –  49 балів Богдан О.І.

  Наші відмінники 

  Викладачі відділення багато зусиль прикладають підвищенню якості навчання. За результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії на «відмінно» навчаються:

  Група МТД-214 Терентьєв Лев АркадійовичХарченко Ігор Вадимович
  Група МХД-113 Дегтяр Микола ОлексійовичШурхал Юрій Сергійович
  Група ЕД-114 Арзікулов Таір Сейранович
  Цацук Богдан Олегович
  Група ЕД-115 Тимошенко Артем Володимирович

  Студенти відділення приймають активну участь у гуртковій роботі (гурток «Економічний експрес» — керівник Мороз В.В., гурток  «Інформатики» — керівник Малиновська Н.Б., гурток «Біологія» — керівник Боровик Л.Я., гурток кресляра та металознавця — керівник Савчук А.М., гурток української і світової історії — керівник Григор’єва О.І., гурток автоматизації та автоматики – керівник Шевченко О.В. та ін.). Керівники гуртків постійно вдосконалюють систему гурткових занять, використовують  інтерактивні форми та методи,  широко залучають гуртківців до проведення науково-дослідної роботи, масової та суспільно-корисної праці.Іменну академічну стипендію  Президента України було призначено студенту відділення Цацуку Б.О. (ЕД-114)

  Членами гуртків проводилась реферативна робота, участь у виставках технічної творчості студентів, ремонтні роботи, озеленення, розмноження інструкцій для виконання практичних та лабораторних робіт, підбір електронних підручників, випуск тематичних стінних газет, виготовлення та оновлення моделей, плакатів, придбання підручників та посібників, передплата періодичних фахових видань, участь у тижнях циклових комісій та профорієнтаційній роботі, а саме:

   

  1) під керівництвом викладачів виготовлено стенди для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електроустаткування підприємств і цивільних споруд» та інформаційні стенди  та інформаційні та лабораторні стенди в кабінеті теплотехніки та гідравліки, для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Монтаж, ремонт і експлуатація електроустаткування» та інформаційні стенди та інформаційні стенди в  ауд №110; стенд «Магнітні матеріали»; інформаційні стенди в ауд №109.

  2) тижні циклових комісій спеціальних електротехнічних дисциплін, спеціальних механічних та загально-технічних дисциплін;

  3) спортивні змагання присвячені Дню Енергетика Кубок Електрика        (Саврига П.В., Лукашевич В.А., Шевченко О.В.);

  4) екскурсія на підприємство Міські електричні мережі;

  5) брейн-ринг з інформатики для студентів І-го курсу  (Биховець І.М.);

  6) відкриті засідання гуртка «Електрик» (Алійник Ю.В.);

  7) участь у тиждні грошей Global Money Week;

  8) проводились профорієнтаційні заходи у школах міста №6, 7, 9, 15, 17, 28, 29, 32, 33, 35, Старобілоуська ЗОШ, будівельний ліцей, ліцей побуту, ліцей залізничного транспорту, «Ярмарка професій» у м.Славутич, участь у загальноміському заході «Місто професій».

  З метою створення умов для виявлення, розвитку і підтримки талановитої молоді проводиться огляд-конкурс науково-дослідних робіт студентів відділення та науково-теоретична конференція «Актуальні питання сучасної науки та практики» за результатами науково-дослідної роботи студентів.

  Наші традиції:

  • викладачі відділення є постійними учасниками Міжнародної виставки енергетики, електротехніки, енергоефективності, Науково-практичної конференції «Нові інформаційні технології в освіті» (Актуальні питання підготовки кадрів для народного господарства з технічних та економічних спеціальностей з використанням передових технологій «1С»)
  • викладачі відділення приймають участь у професійних конкурсах Педагогічна знахідка на рівні коледжу та області
  • викладачі відділення приймають участь у нарадах обласного методичного об’єднання викладачів ВНЗ І-ІІ р.а. Чернігівської області

  Студенти та викладачі відділення механіки та електротехніки беруть активну участь у заходах на рівні коледжу та міста:

  1 Тиждень відділення механіки та електротехніки

   

  Оставить комментарий

  Оголошення
  День відкритих дверей відбудеться 18 квітня 2019 року
  Архів
  Скринька довіри
  Скринька довіри
  Телефони довіри

  Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00.До 16.00);
  Гаряча лінія щодо булінгу 116 000;
  Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;
  Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;
  Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;
  Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
  Національна поліція України 102.


  Хостинг для WordPress сайтов